Poročilo o delu vaškega odbora Krvavčji Vrh 2015-2018                   09.12.2018   tekst Anton Golobič, foto Stane Plut

Delovanje vaškega odbora v tem obdobju je bilo sestavljeno iz urejanja vaških poti, pridobivanja občinskih sredstev za novogradnje, ureditev obstoječega stanja po vasi, društveno družabne aktivnosti in pa sodelovanje z županjo in občinsko upravo Občine Semič.

 Vaške in gozdne poti:

Prva akcija je bila ureditev vaških poti. Domačina Golobič Martin in Požek Franci sta delala s štirimi stroji. Poravnali smo poti, izdelali nagibe,kjer se je dalo uredili odvodnjavanje, obsekali drevje, navozili kamenje in nasuli s peskom, ki ga je komunala izločila iz čistilne naprave. Uredili smo skoraj vse poti, poudarek pa je bil na pot od »dolenjskega kraja« do roba gozda.

 

Za ogled prispevka klikni na sliko

 

Zaradi meteornih vod je bil prej omenjeni pot poškodovan. Ker je pot «gozdna pot«, smo skupaj z občino in gozdnim gospodarstvom dosegli dogovor, da GG ponovno nasuje in uredi pot do gozda, kar se je tudi zgodilo.

Z občino in GG smo tudi dosegli dogovor o ureditvi gozdne poti v dolžini cca 800-1000 m. Gozdarji so pot razširili in nasuli in sicer vse iz sredstev sklada za gozdne poti. S prevozi gramoza so pomagali tudi naši vaščani.

Z občino smo dosegli dogovor o brezplačni dobavi  30 m3gramoza, ki smo ga deponirali ob igrišču in je služil za dela na igrišču, kakor za nasutje poti.

Občina nam je odobrila brezplačno 30m3 gramoza. Prevoz smo plačali iz blagajne. Gramoz je deponiran ob gozdnih poteh.

Občina Semič nam je ponudila izgradnjo gozdne ceste od »gurincovih borov« do meje z občino Metlika, kjer bi se srečala z bodočo gozdno cesto Krupa – Dobravice. V teku je zbiranje podpisov lastnikov parcel in pridobitev sredstev iz razpisov.

 

Ureditev stanja v vasi:

Na stroške občine so bili postavljeni mejniki, ki so bili odstranjeni med gradnjo pločnika.

Plut Jože in Golobič Anton sta brezplačno odstopila del parcele Anici Grabrijan, v zameno pa je Anica Grabrijan podarila dvakratno površino prejete parcele ob parkirišču pri mrliški vežici občini Semič. Izvedene so bile geodetske meritve in lastniški prenos.

 

Na sestanku vaščanov in županje je bil dosežen dogovor o razmeritev ceste in objektov, ki jih je zgradila občina Semič (oporni zidovi, pločniki, javna razsvetljava)  in o odkupu zemlje od vaščanov, ter vpisu v zemljiško knjigo.Vse zgoraj omenjene aktivnosti so bile narejene.

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Novogradnje:

Na prigovarjanje vaškega odbora smo dosegli prestavitev avtobusne postaje iz križišča za Gradnik na parkirišče pri mrliški vežici in določili mikrolokacijo. Občina je postavila avtobusno postajo tipizirano za celo občino.

 

Okrog pokopališča je bilo potrebno porušiti in na novo zgraditi še 2/3 podpornega zidu. Občina Semič je obljubila 2000 € denarnih sredstev, naknadno je na naše prošnje povečala sredstva na 4000 € s katerimi smo zgradili drugo tretjino zidu. Po dveh letih je bilo  v  proračunu 4000 € za gradnjo zidu, na naše prigovarjanje pa smo prejeli 6000 €, s katerimi smo dokončali podporni zid okrog pokopališča, na katerega je potrebno še namestiti varovalno ograjo.

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Ker s strani občine obljube o izgradnji ekološkega otoka niso bile uresničene, smo sami pristopili k izdelavi le tega, ki pa je večji od običajnih, zaradi zabojnika za smeti iz pokopališča in zabojnika za odpadne sveče. Občina nam je plačala 5 m3 peska in pa eno paleto cementa. Izdelali smo podporni zid in temeljno ploščo, naknadno pa je občina po dogovoru postavila še zaščitno ograjo.

 

Za ogled prispevka klikni na sliko

 

Vsa leta se je vaški odbor trudil, da bi odprli nov projekt preko LAS – lider. V projekt smo želeli vključiti izgradnjo balinišča, ureditev otroškega igrišča, ureditev parka - sadovnjaka »komučnik«, izgradnja tržnice na parkirišču, kjer bi vključili lokalne pridelovalce in predelovalce in še nekaj ostalih malenkosti. Zaradi načina financiranja in morda ne najboljšega posluha na občini nismo bili uspešni. Na ta račun pa smo dobili občinska sredstva v višini 10.000 €, katera smo porabili za izgradnjo balinišča, podpornih zidov okrog objekta na igrišču, ureditev objekta in pa za postavitev zunanje peči. Občina Semič je dala narediti načrt projekta za tržnico s podpornim zidom. Načrt je stal 6000 €. Vrednost projekta je cca 95.000 €.

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Del občinske ceste Krvavčji Vrh – Lokvica, ki je v lasti občine Semič je bil v letu 2018 skoraj neprevozen. Na zahtevo vaškega odbora je bila cesta v zelo kratkem času zelo dobro sanirana.

 

Ostale dejavnosti odbora in društvene dejavnosti

-    Sodelovanje z županjo

-    Sodelovanje z občinsko upravo

O

Rojstnodnevni obiski pri Angeli Ogulin v domu počitka

 

Za ogled prispevka klikni na sliko

Za ogled prispevka klikni na sliko

 

Sodelovanje v organizaciji ekskurzije vaščanov v Padno

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Udeležba vaščanov na sprejemu Katarine Plut

Za ogled prispevka klikni na sliko

 

Pomoč pri organizaciji vaškega srečanja Florjanovo

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Organizacije pohodov na lokviško žegnanje

 

Organizacije pohodov in srečanj vaščanov na staro leto

 

Za ogled galerije klikni na sliko

 

Finančno poročilo

Prejemki: 200 € prodaja vaškega triarja Plut Antonu

Odhodki: doplačilo hrane na delovni akciji 25 €

                  šopek za 103 rojstni dan Angele Ogulin 25 €

                  prevoz 30m3 gramoza       150 €

Člani VO 2015-2018: Golobič Anton , Golobič Martin, Plut Stane, Požek Franci, Požek Tomaž, Ogulin Anton

 

Zapisal: Golobič Anton predsednik VO

 

 

na vrh